Memorandum voor de volgende gemeentelijke legislatuur (2018 - 2024)

AquaFlanders sensibiliseert lokale overheden om samen te investeren voor een leefbare omgeving.

Medio oktober 2018 staan de volgende gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Het hoogtepunt van het politieke jaar kan ook een belangrijke impact hebben op de investeringen in infrastructuur door de lokale overheden. Daarom wil AquaFlanders, als koepel van Vlaamse drinkwaterbedrijven en gemeentelijke rioolbeheerders, de gemeenten oproepen om samen het investeringsniveau op peil te brengen. "We willen de nieuwe gemeentelijke beleidsmakers bewust maken van enerzijds de noodzaak aan investeringen om de riool- en regenwaterinfrastructuur uit te breiden en te moderniseren en, anderzijds, om duurzaam met drinkwater om te gaan”, zegt algemeen directeur Carl Heyrman.

De intergemeentelijke rioolbeheerders en drinkwaterbedrijven en hun vennoten, de gemeenten hebben elkaar nodig om met gezamenlijke investeringen te komen tot een gezonde, aangename en klimaatbestendige leefomgeving in dorp en stad, tot in goede staat verkerende duurzame watersystemen en tot een gezonde, veilige en betaalbare drinkwatervoorziening voor iedereen.

Om die doelstellingen te bereiken, stelde AquaFlanders onlangs een nieuw memorandum op. "Hiermee willen we de gemeenten overtuigen en informatie aanreiken om deze doelstellingen mee op te nemen in de verkiezingsthema’s, zowel bij de gemeentelijke bestuursakkoorden als bij de opmaak van de gemeentelijke meerjarenplanning. Een aangenaam en veilig openbaar domein is het visitekaartje van de gemeente. Dit is intens verweven met een  goed beheerd watersysteem en rioolstelsel”, stipt Carl Heyrman aan.

Riolering en hemelwater

Investeren in riolering en hemelwater verhoogt de leefbaarheid van een stad of gemeente. Goed beheer van de bestaande riolen is voor gemeenten erg belangrijk, omdat een lekkende riool dikwijls de oorzaak is van verzakkingen en/of instortingen in de openbare weg. Slecht onderhouden riolen en dichtgeslibde grachten kunnen leiden tot plaatselijke wateroverlast. "Daarnaast is zuivering van het afvalwater nodig om de biodiversiteit in de waterlopen te behouden en om verspreiding van ziektes tegen te gaan. Zuiver oppervlaktewater in onze waterlopen en kwaliteitsvol grondwater zijn onontbeerlijk om de productie van drinkwater betaalbaar te houden.”

De opname van het rioolbeleid in de omgevingsanalyse en de meerjarenplanning is dan ook cruciaal. Daarnaast raadt AquaFlanders de lokale overheden aan om werk te maken van een degelijk ruimtelijk beleid, waarbij meer mogelijkheden voor waterberging kunnen ontstaan door in te zetten op verdichting en vrijwaring van de open ruimte. Een ander aandachtspunt is het streven naar een optimaal gescheiden stelsel van afval- en regenwater en het vasthouden van regenwater aan de bron, zowel op privéterrein als in het openbaar domein.

Drinkwater

Kraantjeswater is een veilig, kwaliteitsvol en goedkoop product. De gemeenten en steden kunnen ook een belangrijk steentje bijdragen om dit te promoten en om de kwaliteit van het drinkwater te behouden en te bevorderen. Zo kunnen ze een actieplan uitwerken om:  loodhoudende materialen in drinkwaterleidingen in de eigen gebouwen te vervangen, het openbaar domein onkruidvrij te maken zonder pesticiden te gebruiken en de bevolking te sensibiliseren om medicijnresten bij de apotheker af te geven en dus niét in het toilet door te spoelen. "Het zou ook fijn zijn mochten de lokale overheden een voortrekkersrol spelen inzake duurzaam waterverbruik, door de bevolking te sensibiliseren over spaarzaam waterverbruik  en door in de eigen gebouwen te tonen hoe het moet”, besluit Carl Heyrman.