E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke en/of anderszins wettelijk beschermde gegevens bevatten. In dat geval mag u dit bericht niet kopiëren of gebruiken of de inhoud ervan aan derden bekendmaken. In dit bericht vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van AquaFlanders.

Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u de afzender te verwittigen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. AquaFlanders is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. De afzender aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van dit bericht, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade geleden door de ontvanger resulterend uit de inhoud van dit bericht.